My Pride

My Pride
เราภูมิใจที่มีส่วนในการขุดค้นเงินเหรียญต่างๆ ที่มีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจากใต้พื้นดินเพื่อให้พ้นจากการเหยียบย่ำไปมาของผู้คน แม้เป็นงานไม่ยิ่งใหญ่ แต่ความภูมิใจติดตัวเราตลอดไป........ My searching is not just a hunting treasure covered underneath, but I’m also proudly searching for Thai coins with the portrait of His Majesty the King on one side. His Majesty the King is regarded as the highest respectful institution of Thailand. The coins should not be underground so that the people step on them. They should be recovered. Even my work is just a small job, I’m proud to retrieve them from dirt.

Collection Exchange

Collection Exchange
หากท่านใดสนใจและต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของสะสมและวัตถุมงคลซึ่งพบมาจากการ detecting ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนหน้านี้กับของของท่านกรุณาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ "ลุงวรรณ" ksuwan@gmail.com และหากท่านมีของสะสมอยากแลกเปลี่ยนกับท่านอื่น "ลุงวรรณ" ยินดีเป็นสื่อกลางให้......................If you are true antique lovers, collectors and would like to get some of these artifacts to put into your collection, please contact Mr. Suwan at ksuwan@gmail.com

18 Aug. 2009

สภาพกล่องสภาพกล่อง

กล่องหรือกระป๋องจะมีราคามากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของกล่องหรือกระป๋องกล่องเก่า กล่องไม่ควรมีรอยขีดข่วนหรือภาพบนกล่องเลือนไป หากกล่องมีฝุ่นเกาะหรือสนิมจับ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ เช็ด ไม่ควรใช้วัสดุใดที่จะทำให้ผิวของกล่องเสียหายทำความสะอาดกล่อง สีที่เคลือบกล่องอาจลางเลือนไปเร็วกว่ากำหนดหากอยู่ในภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม การขัดถูก็อาจทำให้สีเลือนหรือถลอกได้

เรียบเรียงจาก Antique advertising tin collection

ภาพจาก flickr